Wiersz napisany przez Wiesławę Sokołowską, będący świadectwem osoby studiującej Kurs, opublikowany dzięki uprzejmości i z rekomendacji Michała Jabłońskiego – prowadzącego stronę jednymkursem.pl