Z Biblii dowiadujemy się, że JHWH nie tylko nakazał swoim poddanym zabijanie zwierząt i ludzi, ale i sam często zabijał swoich nieprzyjaciół. Żydzi nie mogą rysować podobizny swego JHWH, a więc nie widzimy ich boga w trakcie popełniania tej obrzydliwości. Hindusi nie mają takiego problemu. Rysują boginię Maha Kali w całej okazałości, wśród ognia, czaszek, krwi, z maczetą do odrąbywania głów w dłoni. Obwieszona głowami pokonanych. Jest po prostu zwycięzcą podobnie jak JHWH w Biblii żydowsko-chrześcijańskiej. Taka „wspaniałość” imponować może temu, kto w ataku na wroga i jego zabiciu widzi sposób na rozwiązanie problemu.

Czy wiesz, że w świętej księdze hinduizmu Bhagawadgicie Najwyższa Osoba Boga Kriszna radzi Ardżunie zabijanie swoich krewnych tylko dlatego, że należy do kasty rycerzy? Czy zgadzasz się z tym? Czy wiesz, że Biblia wyraźnie pokazuje mordy JHWH i jego zalecenia do mordowania jako przykład do naśladowania dla wiernych? Czy pod wpływem tej nauki możemy wytworzyć pokój na Ziemi? A czy wiesz, co mówi o Woli Bożej Kurs cudów? (rys. pl.pinterest.com)

Wolą boga biblijnego jest zabijanie

Poniżej widać, jak podręcznik żydów i chrześcijan nakazuje zabijanie. Zwykle tego rodzaju oskarżenia kierowane są pod adresem podręcznika muzułmanów – Koranu. A co czytamy w Biblii? Przypominam, że chrześcijanie mimo przyjścia Jezusa i jego nauki o miłości nie odrzucili nauki Starego Testamentu i całą Biblię traktują jako natchnioną przez tego samego JHWH. Czy tak jest w istocie? Po przeczytaniu poniższych fragmentów (podobnych jest o wiele więcej) można mieć wątpliwości.

WOLA JHWH W BIBLII

JHWH wybija ludzi i zwierzęta samodzielnie

„Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, JHWH wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla JHWH męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna.” (Wyj 13,15)

JHWH gładzi ludzi z ziemią

Kiedy zaś JHWH widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie JHWH rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego JHWH darzył życzliwością. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. I tak Bóg wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. (Rdz 6,5)

JHWH każe zabić obcokrajowca

„Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. JHWH zaś rzekł do Mojżesza: Człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał JHWH Mojżeszowi.” (Lb 15,32)

JHWH każe zabić odstępcę od „jedynie słusznej” wiary i spalić miasto

„Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: Chodźmy, służmy bogom obcym, bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi – jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego – nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od JHWH, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem – miasto i cały łup jako ofiarę ku czci JHWH, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz.” (Pwt13,7)

WOLA BOŻA W KURSIE CUDÓW

Nie muszę chyba pisać o tym, że Bóg Kursu cudów nie każe kogokolwiek zabijać. Daje tylko jedną funkcję swojemu Synowi. Jest nią przebaczenie. Syn wykorzystuje każdą okazję, którą postrzega do tego aby przebaczyć. Bratu, sytuacji, światu itp. Zwykle różni tzw. wierzący, chcąc pogodzić się jakoś z nieszczęściami, powiadają: „Cóż, widać taka jest wola Boża.” Uczeń Kursu w takiej sytuacji myśli: „To co postrzegam nie jest Wolą Bożą. Przebaczam więc to i postrzegam jako nierzeczywistą moją halucynację. Rezygnuję z niej i proszę Ducha Świętego o prowadzenie.” W ten sposób usuwa z przestrzeni społecznego umysłu owo nieszczęście. Uzdrawia chorobę czyniąc cud. Postępuje, jak robił to Jezus 2000 lat temu.

 (foto: icc-msh.org)

Bóg Kursu cudów nie rozwiązuje problemów człowieka i świata przez atakowanie, czystkę, karę śmierci i wojny. Zaprasza swego Syna do przemiany jego postrzegania w dostrzeżeniu jedności pełnej miłości Woli Bożej z wolą Syna. To jest bowiem klucz do zbawienia świata. Tak właśnie może być rozpoznana wola Boża, której owoc jest już teraz doskonały. Przyjrzyjmy się wypowiedziom Kursu cudów na ten temat.

Boża wola jest twoim zbawieniem

Czy nie dałby On tobie środków, aby je osiągnąć? Jeśli wolą Boga jest to, abyś dostąpił zbawienia, to musiał On uczynić je możliwym i łatwym do uzyskania. Twoi bracia są wszędzie. Nie musisz daleko szukać zbawienia. Każda minuta i każda sekunda daje ci szanse własnego zbawienia. Nie trać tych szans, nie dlatego, że one już nie powrócą, ale dlatego, że opóźnienie radości jest zbyteczne.

Bożą Wolą jest abyś był w pełni szczęśliwy już teraz

Czy jest możliwe, że nie jest to także twoja wola? I czy jest możliwe, że nie jest to także wola twoich braci? Weź pod uwagę zatem, że w tej i tylko w tej połączonej woli wszyscy jesteście zjednoczeni. Może istnieć różnica zdań na temat czegokolwiek innego, ale nie w tej sprawie. W niej właśnie mieszka pokój. I ty zamieszkasz w pokoju, gdy tak postanowisz.

Wolą Bożą jest bezpieczeństwo i pokój Syna

Jest Bożą Wolą, aby nic nie dotknęło Jego Syna oprócz Niego Samego, więc nic innego się do niego nie zbliża. Jest on tak zabezpieczony przed bólem jak Sam Bóg, który we wszystkim nad nim czuwa. Świat wokół niego promienieje miłością, bowiem Bóg umieścił go w Sobie, gdzie nie ma bólu i gdzie miłość bez skazy i bez końca go otacza. Nic nigdy nie może tego pokoju zakłócić.

Wola Syna jest jednością z wolą Bożą

Nie ma innej woli oprócz Bożej. Jedyną Wolą jest Wola Boża. Gdy to uznasz, uznasz, że twoja wola jest Jego Wolą. Przekonanie, że możliwy jest między nimi konflikt, znika. Pokój zastępuje dziwną ideę, że jesteś rozdarty przez cele będące w konflikcie. Będąc wyrazem Woli Boga, nie masz żadnego innego celu, oprócz Jego celu.

Bożą Wolą dla mnie jest doskonałe szczęście

Współdzielę Bożą Wolę w sprawie mojego szczęścia i przyjmuję ją teraz jako moją funkcję. Bóg, który jest Miłością, jest także szczęściem. Bać się Go oznacza bać się radości.

Rola ucznia w dostrzeżeniu szczęśliwego Bożego świata jako jego woli

Otwórz dziś swe oczy i spójrz na szczęśliwy świat, gdzie mieszka pokój i bezpieczeństwo. Przebaczenie jest środkiem, dzięki któremu ten szczęśliwy świat nadchodzi by zastąpić piekło. Powstaje w ciszy by pojawić się przed twymi oczami w głębokim spokoju, w miarę jak starożytne prawdy, ciągle odradzane, wnikają do twej świadomości. To, o czym sobie przypomnisz, jest nie do opisania. Jednak twoje przebaczenie właśnie to ci oferuje.

Syn dostrzega jedynie świat jedności bez bólu

W doskonałym zdrowiu swego umysłu przygląda się miłości, gdyż jest ona wszystkim wokół niego i w nim samym. Gdy więc spostrzeże otaczające go ramiona miłości, musi zaprzeczyć temu światu bólu. I z tego bezpiecznego miejsca spokojnie spogląda wokół siebie i rozpoznaje, że jest w jedności ze światem.