1. ZWIEDZENIE PRZEZ OCZYWISTOŚĆ

 • Starając się poznać świat i siebie samego, człowiek korzysta z cielesnych zmysłów oraz z połączonego z nimi umysłu. To są cielesne narzędzia poznania człowieka.
 • Znane są liczne przykłady złudzeń zmysłowych, zarówno optycznych jak i dźwiękowych („złamane nogi” osoby stojącej w wodzie). Znane są też przykłady złudzeń umysłu (stara – młoda kobieta, słoń i czterech ślepców).
 • Oczywistość na której zbudowany jest gmach realizmu naiwnego nie jest poprawnym kryterium rozstrzygania o prawdzie.
 • Błędna, oparta o zasadę ego, percepcja człowieka, widzi zarówno jego umysł jak i jego świat jako oddzielony od innych ludzi i rzeczy lub jako oddzielony od Boga.

2. POZNANIE RZECZYWISTOŚCI

 • Poprawne widzenie rzeczywistości ukazuje człowieka jako nie oddzielonego od innych i od Boga, ale stanowiącego z nimi oraz z Bogiem doskonałą jedność.
 • Ludzie, którzy doświadczyli iluminacji i poznali rzeczywistość taką jaka ona jest,  twierdzą, że umysł jest tak zasugerowany decyzjami pochodzącymi z przeszłości, że nie poznaje rzeczywistości, a zjawiska, które postrzega, choć są oczywiste – są tylko jego iluzjami lub złudzeniami.
 • Rzeczywistość można poznać tylko na drodze oczyszczenia narzędzia poznania, którym jest umysł, z intencji widzenia świata takiego, jakim go wcześniej chcemy widzieć.
 • Jedyna przestrzeń, jaka istnieje, jest przestrzenią Ducha, który jest Bogiem lub przestrzenią Boga, który jest Duchem.
 • Z punktu widzenia człowieka Bóg jest umysłem, którym człowiek myśli. W istocie człowiek jak i inne stworzenia Boże są myślami w umyśle Boga.

Rys. Duchowa przestrzeń

3. WYZWOLENIE ŚWIATA WRAZ Z WYZWOLENIEM UCZNIA

Cały twój świat znajduje się w twoim umyśle. Jeśli wyzwolisz od złudzeń tj. zbawisz (tzn. uratujesz) siebie czyli swój umysł, to zbawisz cały świat. Będziesz wtedy zbawicielem swoim i całego swojego świata.

  4. DUCH MA MOC ZBAWIENIA

  Nie możesz jednak być zbawicielem ani siebie ani świata, jeśli jesteś słabym i niedoskonałym ciałem. Tylko doskonały Bóg oraz jego doskonały Syn ma moc, aby zbawiać. Możesz zostać Synem Bożym przez:

  • Uznanie odpowiedzialności za swoje życie,
  • Podjęcie decyzji o odrzuceniu swojego wadliwego świata i wybraniu Bożego doskonałego,
  • Przyjęcie konsekwencji tej decyzji, tzn. zaangażowaniu się w dążeniu do rozpoznania swej duchowej tożsamości i duchowego dziedzictwa (dążenie do oświecenia),
  • Używanie narzędzi oświecenia w środowisku oświecenia.