1. DEFINICJA PERCEPCJI

a) Percepcja (W. Kopaliński) to organizacja i interpretacja wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wrażeń.
Istnieją dwa rodzaje struktur poznawczych:

–  Związana z wyobraźnią. Odbierane przez nią wrażenia zmysłowe zazwyczaj są deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy obronne, uruchamiane przez podświadomość.

–  Związana z inteligencją. Koryguje ona doznania zarejestrowane w naszej wyobraźni.

b) W praktyce okazuje się, że deformacja obrazu świata pod wpływem mechanizmów obronnych doprowadziła do daleko idącego niezrozumienia człowieka i świata.

2. PRZEDMIOTY I PODMIOT PERCEPCJI

 • Najogólniej ujmując percepcja odnosi podmiot do przedmiotów.
 • Znane są 3 przedmioty percepcji: jawa (z okolicznościami), sen płytki (ze snami), sen głęboki (bez snów).
 • Poznaniem przedmiotów percepcji zajmuje się przeciętny człowiek. Poznaniem podmiotu percepcji (tzn. rzeczywistością lub Bogiem) zajmuje się człowiek duchowy.
 • Tylko poznanie podmiotu percepcji ma wyzwalającą moc („Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”).

3. PERCEPCJA OKOLICZNOŚCI

 • Ukształtowały się dwa sposoby reagowania na postrzegane okoliczności: sposób cielesny oraz sposób duchowy.
 • Przedstawione cechy charakteryzują oba rodzaje postrzegania, ale i jakość okoliczności życia osoby tak postrzegającej świat.
Percepcja cielesna Percepcja duchowa
lęk pokój
smutek radość
strata zysk
zagrożenie bezpieczeństwo
choroba zdrowie
śmierć życie
podleganie okolicznościom takim jak: rodzina, DNA, zdrowie, pieniądze, hormony, leki, stanowisko, pogoda, samopoczucie, czas, miejsce itd. wolność od okoliczności, panowanie nad nimi
oddzielenie zjednoczenie
widzenie świata na zewnątrz siebie, w opozycji widzenie świata w umyśle Boga, w połączeniu z sobą
wrogość/nienawiść miłość
wątpliwości pewność
bezradność siła/możliwości wyboru
zmartwienie optymizm
przygnębienie pogoda ducha
cierpienie zadowolenie
porażka/przegrana zwycięstwo/wygrana
przymus/niewola wolność/swoboda
grzeszność świętość
samotność towarzystwo
bieda bogactwo

4. PERCEPCJA TOŻSAMOŚCI

 • Zarówno percepcja cielesna jak i duchowa uzależnione są od tego, czy człowiek postrzegający utożsamia się z ciałem czy z duchem.
 • Kluczowe więc staje się pytanie: Kim jesteś, ciałem czy duchem? Od odpowiedzi na to pytanie zależy jakość twej interpretacji świata, a także jakość działania w świecie.
 • Zdecyduj się, kim jesteś! Od tego zależy, czy będziesz widział iluzję czy rzeczywistość.
 • Uważając się za ciało nie będziesz w stanie dostrzec rzeczywistości duchowej.
 • Rodząc się do świata duchowego, zobaczysz oba światy i ich wzajemny stosunek.
 • Czy jesteś zdeterminowany widzieć świat inaczej?

5. DRZEWO PERCEPCJI

Kurs cudów wyprowadza nas z „postrzegania cielesnego” i prowadzi do „postrzegania duchowego”. Stąd sam Bóg przenosi nas do sfery „widzenia Rzeczywistości”.