Zgodnie z powszechną opinią chrześcijan, człowiek osiąga zbawienie po śmierci. Ten cielesny pogląd wywodzi się z silnego podporządkowania doktryny chrześcijańskiej świadectwu zmysłów cielesnych. Nie idą oni za radą apostoła Pawła, który napomina, aby człowiek duchowy nie polegał na zmysłach, ale także zbaczają ze ścieżki swego Zbawcy – Jezusa. On wyraźnie zapewnia, że „zwyciężył śmierć”. Jakżeby teraz ona mogła być warunkiem zbawienia?

Poniżej przedstawiam w krótkiej syntezie sposób wyjścia z tej opresji. Ponieważ Jezus jest drogą, a użyte cytaty biblijne pochodzą z Jego własnych ust, chrześcijanie mogą być pewni tego, że krótko przedstawiona Akademia Cudu jest właściwym kierunkiem.

Jezus powiedział:

„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” Mateusza 7:7

Wstęp do Rzeczywistości

1. RZECZYWISTOŚĆ OŚWIECENIA

Przemiana umysłu jest wstępem do rzeczywistości, o której marzą ludzie od niepamiętnych czasów. Jeśli nieliczni tego dokonują, to tylko dlatego, że spełniają podstawowe warunki. Gdyż jeśli chodzi o samą Rzeczywistość, to stojąc otworem przed nami, nie czyni żadnych przeszkód.

2. POTRZEBNA DETERMINACJA

Jeśli tylko masz determinację i wytrwałość w dążeniu, to doświadczając OŚWIECENIA, ujrzysz tę wymarzoną rzeczywistość, co oznacza, że znajdziesz się w wymiarze, który nie został naruszony przez jakąkolwiek niedoskonałość. Tu nie ma wstępu dla chorób i śmierci, dla wątpliwości i lęku. To jest wymiar poza czasem…

3. ZBAWIENIE ZA ŻYCIA

Zacznij poważnie studiować Kurs Cudów, ćwicz zawarte w nim ćwiczenia. Z pewnością zobaczysz światło nie z tego świata… Są osoby, które tego doświadczają. To przeżycie nie ma równych. To jest zbawienie. Gorąco Cię zapraszam, nie ryzykujesz niczego, zyskujesz wszystko.

Victory lap

Paweł pisze:

” Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą.” 1Koryntian 9:24

Bieg zwycięzcy

1. DETERMINACJA W DĄŻENIU DO CELU

Victory lap jest starym zwyczajem sportowym. Po otrzymaniu nagrody zwycięzca biegnie wokół stadionu wśród oklasków i podziwu. Widzowie podziwiają jego osiągnięcie. Nie jest ono przypadkowe. Zasłużył na nie swą determinacją motywującą go do ćwiczeń, które dały mu siłę zwycięstwa.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SKUTKI DZIAŁANIA

Skąd u niego tyle determinacji? Bierze się ona z trzech źródeł:

  1. Zwycięzca wie, że nagroda jest przyznawana sprawiedliwie. Na Bogu można polegać. ON jest wierny.
  2. Zwycięzca wie, że ON sam z kolei odpowiada za wyniki swych ćwiczeń. Jest za nie odpowiedzialny.
  3. Zwycięzca wie, że nie może nie odnieść zwycięstwa. Ma je zagwarantowane. Jest pewien sukcesu.

3. PANOWANIE NAD OKOLICZNOŚCIAMI

Jezus powiada:

„Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.” Objawienie 3:21

Czyżby miało dojść do dwuwładzy? Nie, zwycięski Jezus stanowi jedność ze zwycięskim zawodnikiem. Oni jako jedyny Syn Boży są tym boskim zwycięzcą. To jest tron panowania nad sobą i światem. Bo panować nad światem mogą tylko ci, którzy potrafią panować nad sobą. To jest zbawienie.

4. ŁASKA WSPIERAJĄCA WIERZĄCEGO

Czy zbawienie pochodzi z łaski czy z uczynków? Pochodzi ono z łaski, gdyż nagroda jest dostępna w każdej chwili dla wszystkich. Jeśli tylko zechcesz ją zdobyć i jesteś w tym konsekwentny, to tak, jakbyś już ją miał. Jednak musisz wykształcić swe władze („godna szata”), aby zdołać przyjąć ten cudowny dar. On jest wszystkim, a twój wkład jest jedynie wyciągnięciem ręki i przyjęciem go. To jest łaska.

Akademia Cudu

Czy wiesz, jak rozpoznać uczniów Jezusa?

Jezus powiedział:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.” Jana 14:12

…Gdyż właśnie umiejętność naśladowania Jezusa została przez niego ustanowiona jako kryterium odróżniające Jego uczniów od ludzi, którzy mienią się Jego uczniami, ale naprawdę nimi nie są. Miłość w tym się zawiera także, ale nie tylko ona…

1. PO PIERWSZE – ZMIEŃ UMYSŁ

Jedynym cudem, który zmienia cały świat, jest cud zmiany umysłu (gr. metanoia). Słowo metanoia tradycyjnie tłumaczone jest na słowo „pokuta”, co mylnie sugeruje konieczność zapłaty za grzech przez poddanie się cierpieniu. Jednak metanoia oznacza w istocie zmianę myślenia. Dlatego ani moralne życie, ani poglądy, ani celebracje, ani nic innego – a jedynie oświecenie jest centralnym dążeniem ucznia Akademii Cudu. Dopiero oświecenie umożliwia przemianę myślenia człowieka, następnie przemianę jego życia i w końcu przemianę całego społeczeństwa. Akademia Cudu prowadzi do cudu oświecenia umysłu.

2. CEL AKADEMII CUDU

Jezus powiedział:

„A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” Jana17:3

Celem Akademii Cudu jest, zamierzone przez Jezusa, doprowadzenie uczniów do cudu poznania Boga i Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Poznanie to jest poznaniem bezpośrednim, tzn. nie pochodzi ani z lektury, ani ze słyszenia, ani z rozważań, ale wyłącznie z oświecenia umysłu dokonanego przez Ducha Świętego.

3. MISJA AKADEMII CUDU

Jezus powiedział:

„Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” Jana 3:17

Misją Akademii Cudu jest zamierzone przez Boga i wykonane przez jego Syna – zbawienie świata. Zbawienie nie oznacza przejścia duszy człowieka po śmierci ciała do nieba. Zbawienie jest przeniesieniem żywego człowieka do wymiaru, który znajduje się poza czasem i przestrzenią, gdzie nie ma ani śmierci, ani chorób, ani zmartwień, ani jakiegokolwiek innego, występującego na świecie, zniewolenia. Ten wymiar, królestwo Boże, jest światem miłości, mądrości i pokoju.

4. WIZJA AKADEMII CUDU

Jezus powiedział:

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.” Jana 17:21

Wizją Akademii Cudu jest szkoła uczniów Jezusa, którzy tworzą jedność w świętej, pozaczasowej przestrzeni rzeczywistości Bożej.

5. STRATEGIA AKADEMII CUDU

Paweł napisał:

„Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.” 2 Koryntian 5:9

Strategią Akademii Cudu jest pełne zaangażowanie w dążeniu do celu, które wyraża się w determinacji, aby swoje postrzeganie iluzji zamienić na widzenie Rzeczywistości. Narzędziami na drodze są: Duch Święty, Nauczyciele, Kurs Cudów. Praktykami na drodze są: codzienna święta chwila z Bogiem, zaangażowanie w grupie uczniów, zaangażowanie w okoliczności życia.